Duan Research Group

Hetero-integrated Nanostructures and Nanodevices

Publications

Photocarrier-induced persistent structural polarization in soft-lattice lead halide perovskites

Qi Qian , Zhong Wan , Hiroyuki Takenaka, Jong K. Keum, Tyler J. Smart, Laiyuan Wang, Peiqi Wang, Jingyuan Zhou, Huaying Ren , Dong Xu, Yu Huang , Yuan Ping  & Xiangfeng Duan

Nature nanotechnology (2022)

UCLA, Department of Chemistry and Biochemistry
607 Charles E. Young Drive East, Box 951569
Los Angeles, CA 90095-1569
E-mail: xduan@chem.ucla.edu